Apr. 18th, 2017

moonflower77: (Default)

 

Velar

Uvular

Pharyngeal

(epiglottal)

Glottal

plain

ej.

asp.

lab.

lab. ej.

plain

ej.

asp.

lab.

lab. ej.

lab. asp.

 

 plain

lab.

Nasal

voiceless

 ŋ̊

 

 

 

 

 ɴ̥

 

 

 

 

 

 

 

 

voiced

ŋ

 

 ŋʱ

 

 

 ɴ

 

 

 

 

 

 

 

 

Plosive

voiceless

 

 

 

 

 

q

q’

qʰ

qʷ

qʷ

qʷʰ

ʡ

ʔ

ʔʷ

voiced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fricative

voiceless

x

x’

xʰ

xʷ

xʷ

χ

χ

 

χʷ

χʷ

 

 

 

 

voiced

ɣ

 

 

ɣʷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affricate

voiceless

 

 

 

 

 

 

 qχ

 

ʷ

ʷ

 

 

 

 

 

voiced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approximant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

hʷ

Lateral approximant

voiceless

 ʟ̥

 

 

ʟ̥ʷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voiced

 ʟ

 

 

ʟʷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateral fricative

voiceless

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voiced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lateral affricate

voiceless

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voiced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Co-articulated:

-          continuants: ɫ (velarized alveolar lateral approximant or dark l“)

-          occlusives: ŋ͡m (labial-velar nasal), n͡m (labial-coronal nasal), q͡ʡ (uvular-epiglottal consonant), θɬ (dental lateral consonant)

Profile

moonflower77: (Default)
moonflower77

May 2017

S M T W T F S
 12 34 56
78910111213
14 151617181920
2122232425 2627
28293031   

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 24th, 2017 12:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios